ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                      ประวัติโรงเรียน

                       สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
              ที่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ตั่งอยู่ที่ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในบริเวณที่ดินของวัดศรีทวี จำนวน
2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา                            
                        ประวัติย่อ                                   

                        โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2454 โดยท่านพระครูเหม เจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) มีพระภิกษุเป็นผู้สอน จ่ายด้วยเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาส ประมาณเดือนละ 4-10 บาท ที่เรียนใช้โรงเก็บเรือของวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น อบรมศีลธรรม พระภิกษุจุฬ เป็นครูคนแรก
- พ.ศ. 2459 สร้างตึกเรียน แม่ปู่เหนียว 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
- พ.ศ. 2464 แต่งตั้งพระภิกษุจุฬ รัตนะรัต เป็นครูใหญ่ มีครู2 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 -ป.3 จ่ายเงินศึกษาพลี
- พ.ศ. 2474 รัฐบาลสร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นเดียวมี 6 ห้องเรียน ด้วยเงินศึกษากับเงินของวัดสมทบกันและเคยเป็นที่เรียนของนักเรียนสตรีประจำจังหวัด(กัลยาณีศรีธรรมราช) มีชั้นประถมร่วมเรียน อยู่ด้วย
- พ.ศ.2482 นักเรียนสตรีประจำจังหวัด ย้ายไปสถานที่เรียนใหม่ คือโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชในปัจจุบัน แลพะโรงเรียนถูกยกเป็นโรงเรียนประชาบาล ขณะนั้นได้ยุบโรงเรียนวัดเสาธงทองมารวมด้วย โดยมีนายชม รัตนานุพงศ์ เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. 2498 โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล ครูยังมีฐานะเป็นข้าราชการกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2506 โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2509 เทศบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มี 2 ห้องเรียน และทำรั้วรอบอาคารเอนกประสงค์ ด้วยงบของเทศบาล
- พ.ศ. 2542 กรมการปกครองให้งบประมาณ สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 หลัง และใช้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- พ.ศ.2545 กรมการปกครองให้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 6 ห้องเรียน 2 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 521 คน ครู 34 คน ครูจ้างสอน 9 คน ภารโรง 3 คน แม่บ้าน 2 คน มี นางสาวประภาศรี คำนวณจิต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน