ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสนใจ ช่วยชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
2 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและการทำขนมตายายเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1