กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องสารและการเปลี่ยนเเปลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
2 รายงานใช้ชุดกิจกรรม เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ของนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)