คณะผู้บริหาร

นางสาวประภาศรี คำนวณจิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุจินต์ ดวงแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิชัย สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา