ปฐมวัย

นางปิยะดา พัชนะกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสนใจ ช่วยชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวศศิพิมพ์ เจนชล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2