ปฐมวัย

นางปิยะดา พัชนะกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสนใจ ช่วยชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวศศิพิมพ์ เจนชล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2