ปฐมวัย

นางปิยะดา พัชนะกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสนใจ ช่วยชู
ครู คศ.2

นางสาวศศิพิมพ์ เจนชล
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ครู คศ.1