กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3