กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ครู คศ.2

นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3