กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุ่นใจ ชูประศรี
ครู คศ.2