กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิระพันธ์ ขาวยิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน
ครู คศ.1