ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,22:13  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มส่ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,21:11  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,22:12  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา โสนารถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,15:35  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with the Fairy Tale ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิระพันธ์ ขาวยิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,15:19  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้แทน ชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นายสุจินต์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,14:27  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:39  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:15  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสังคม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะดา พัชนะกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,13:26  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอุ่นใจ ชูประศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,13:07  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..