ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสนใจ ช่วยชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,11:36  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสนใจ ช่วยชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,11:26  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องสารและการเปลี่ยนเเปลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,09:56  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานใช้ชุดกิจกรรม เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ของนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,09:54  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,11:02  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,11:00  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,22:13  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มส่ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,21:11  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,22:12  อ่าน 542 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา โสนารถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,15:35  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..