ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,22:12  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา โสนารถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,15:35  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with the Fairy Tale ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิระพันธ์ ขาวยิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,15:19  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้แทน ชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ทองนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,14:27  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:39  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:15  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสังคม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะดา พัชนะกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,13:26  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอุ่นใจ ชูประศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,13:07  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,09:46  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2558,12:29  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..