ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,09:46  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2558,12:29  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและการทำขนมตายายเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสนใจ ช่วยชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:50  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..